Informacje dla przedsiębiorstw wod-kan w związku z epidemią koronawirusa

 

Informacje dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w związku
z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)
w publikacji z dnia 19 marca 2020 r. pt. „Water, sanitation, hygiene and waste management
for COVID-19” w chwili obecnej nie ma dowodów na przetrwanie wirusa wywołującego
chorobę COVID-19 w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub ściekach.
Jak podkreśla WHO ryzyko dla zasobów wody związane z występowaniem choroby COVID-
19 jest niskie. Jednocześnie WHO zaznacza, że standardowe, wykorzystywane
w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych metody uzdatniania wody,
w szczególności z zastosowaniem chloru, będą pomocne przy ewentualnej dezaktywacji
wirusa SARS-CoV-2.

Ponadto WHO wskazuje, iż nie ma obecnie dowodów na przenoszenie się ww. wirusa
przez systemy kanalizacyjne, bez względu na to, czy zastosowano oczyszczanie ścieków,
czy też nie. Niezależnie od powyższego każdy etap oczyszczania ścieków (w tym czas
retencji i rozcieńczanie) powoduje zmniejszenie potencjalnego ryzyka.

WHO zaleca przestrzeganie przez pracowników przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych
standardowych praktyk ochrony zdrowia i higieny osobistej, takich jak np. częste mycie rąk (z użyciem mydła i wody bądź z użyciem środka na bazie alkoholu) oraz unikanie dotykania twarzy nieumytymi rękami. Jednocześnie WHO rekomenduje, aby pracownicy zakładów zbiorowego odprowadzania ścieków byli zaopatrzeni w odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (indywidualnej): odzież ochronną, rękawice, buty, gogle (okulary ochronne) lub osłonę twarzy i maseczkę.