Zdalne nauczanie w szkołach w gminie Szaflary

Szkoła Podstawowa w Bańskiej Niżnej

Dyrektor Szkoły na podstawie Rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 Zarządzeniem dyrektora SP w Bańskiej Niżnej określił organizację zadań na czas zdalnego nauczania i zapoznał z jej treścią wszystkich nauczycieli.

Dyrektor jest w stałym kontakcie ze wszystkimi nauczycielami, którzy zdalnie pracują i dokumentują swoją pracę m.in. zapisując tematy lekcji/zajęć, w tym treści z podstawy programowej, ustalone oceny dla ucznia, planując treści nauczania na każdy nowy tydzień. Nadzoruje pracę nauczycieli poprzez wgląd do wszystkich dokumentów oraz koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami.

Zdalne nauczanie rozpoczęło się od 25.03.2020, ale nauczyciele tydzień poprzedzający to nauczanie czynili starania, aby nawiązać kontakt z każdym uczniem, dzieckiem, rodzicem poszukując różnych komunikatorów kontaktu. Jednak do dnia dzisiejszego mamy kilka rodzin, gdzie nie ma w domu komputera lub brak dostępu do Internetu lub jest to i to, ale w domu jest kilkoro uczniów i dostęp jest ograniczony. Dane tych rodzin zostały przekazane do organu prowadzącego i myślę, że problem ten uda nam się rozwiązać.

Dyrektor poinformował rodziców oraz uczniów o organizacji pracy szkoły, sposobie i trybie realizowanych zadań oraz konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

Dyrektor Jolanta Stolarczyk

Szkoła Podstawowa w Bańskiej Wyżnej

W Szkole Podstawowej w Bańskiej Wyżnej podstawa programowa realizowana jest prawidłowo, zgodnie z zaleceniami MEN. Nauczyciele wdrażają się do zdalnego nauczania, na aktualne potrzeby stwierdzam, że jest dobrze.

Lekcje z wykorzystaniem videorelacji prowadzone są z j. polskiego (wszystkie lekcje w każdej klasie), z języka angielskiego, z biologii (Messenger z videorelacją, Skype).

Ponadto nauczyciele nauczyciele korzystają z aplikacji Quizlet, Wordwall, https://epodreczniki.pl/,  https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje.

Każdy wychowawca i większa część nauczycieli przedmiotów ma utworzoną klasową grupę w aplikacji Messenger do bieżącego kontaktu z wychowankami i rodzicami.

Ponadto nauczyciele komunikują się z uczniami pocztą e-mail, na którą przesyłają informacje oraz odbierają informacje zwrotne.

Jeśli kwarantanna będzie wydłużona celem dyrektora szkoły będzie zwiększenie lekcji prowadzonych z wykorzystaniem videorelacji i aplikacji rekomendowanych przez MEN.

Jako wychowawca klasy VI i nauczyciel j. polskiego w tej klasie, codziennie prowadzę lekcje z wykorzystaniem videorelacji i widzę, że potrzeba takiego bezpośredniego kontaktu jest duża. Uczniowie chcą lekcji w takiej formie, a codzienny kontakt jest im bardzo potrzebny.

Dyrektor Urszula Krupa

Szkoła Podstawowa w Borze

W Szkole Podstawowej od 25 marca 2020 realizowana jest podstawa programowa.

W związku z tym, że posiadamy dziennik elektroniczny zdalne nauczanie przebiega bez problemów. Dyrektor, nauczyciele i wychowawcy są w stałym kontakcie z uczniami i rodzicami Naszej Szkoły za pomocą dziennika elektronicznego, telefonów, poczty elektronicznej, komunikatorów społecznościowych. Do przekazywania informacji wykorzystujemy również stronę szkoły www.szkolabor.org.

Zostały zebrane informacje, w których rodzinach są problemy ze sprzętem lub dostępem do internetu. Informacje te zostały przekazane do Urzędu Gminy.

Szkoła Podstawowa w Maruszynie Dolnej

W szkole realizowana jest podstawa programowa, uczniowie są oceniani a ich postępy w nauce są monitorowane. Nauczyciele utrzymują stały kontakt z dyrektorem, wychowawcami, uczniami i ich rodzicami. Ze względu na to, że większość rodziców pracuje nauczyciele zapewniają im możliwość konsultacji poza godzinami swojej pracy.

Wśród społeczności szkolnej rozpoznano możliwości dostępu do urządzeń komunikacyjnych umożliwiających zdalne nauczanie. Stwierdzono, że 20% uczniów nie ma takiej możliwości, dlatego nauczyciele dostarczają materiały edukacyjne w wersji papierowej.

W pracy nauczyciele wykorzystują portale edukacyjne (np. mat zoo.pl, szalone liczby.pl, pisupisu.pl. khanacademy.org, e-podreczniki.pl, LearningApss, Wordwall, quizlet, scholaris oraz inne dostępne strony internetowe)

W obecnej sytuacji sposobami komunikowania są: grupy klasowe i grupa dla nauczycieli w aplikacji Messenger, poczta elektroniczna, SMS, Skype, itp. Wszelkie prace, zadania sprawdziany, kartkówki czy projekty uczniowie przesyłają pocztą elektroniczną lub przez aplikacje Messenger za pomocą dokumentu Word, zdjęć i zrzutów ekranów.

Dyrektor Maria Niedośpiał

Szkoła Podstawowa w Maruszynie Górnej

W Szkole Podstawowej w Maruszynie Górnej stworzyliśmy oddzielne grupy klasowe oraz pedagoga i logopedy na serwisie Facebook połączone z oficjalnym profilem Szkoły. Zostały opracowane i opublikowane zasady pracy na tych grupach. Dołączyli do nich uczniowie i rodzice oraz nauczyciele prowadzący zajęcia. Od 25.03 zamieszczane są w tych grupach opisy przebiegu lekcji (wg ustalonego szablonu) z podanymi kolejnymi krokami. Pod nimi nauczyciele odpowiadają na bieżące pytania uczniów – pozostają ponadto w ten sam sposób do ich dyspozycji w godzinach, w których, wg tradycyjnego planu, prowadziliby zajęcia. Uczniowie efekty swoich prac przesyłają w komentarzach, komunikatorem Messenger lub mailem – do wyboru przez nauczyciela/uczniów. Odbywa się to wszystko wg wprowadzonego zarządzeniem harmonogramu obowiązującego zamiast tradycyjnego planu lekcji. Uwzględniłem w zarządzeniu równomierne obciążenie uczniów, jak również zobowiązałem nauczycieli do stopniowania trudności zadań tak, by uczniowie byli w stanie wykonać je samodzielnie tak by praca nie „spadała” na Rodziców. Jednocześnie tematy realizowane zdalnie mają ściśle odpowiadać podstawie programowej. Taka organizacja pracy daje wgląd Dyrektorowi (administratorowi) do wszystkich grup i kontrolę zamieszczania materiałów i realizowania zleconych zadań. Ponadto kontrolujemy odbiór zamieszczanych treści przez uczniów – w grupach jest konkretna informacja kto odczytał post. Prace zwrotne mogą podlegać bezpośredniej ocenie lub być częścią oceny całościowej pracy samodzielnej ucznia. 

W załączeniu tygodniowy harmonogram zamieszczania przez nauczycieli (w tabeli inicjały) samodzielnych prac dla uczniów w Szkole Podstawowej w Maruszynie Górnej.

Dyrektor Konrad Kuźmiński

Szkoła Podstawowa w Skrzypnem

w Szkole Podstawowej w Skrzypnem oczywiście jest realizowana podstawa programowa.

Pracujemy w sposób zdalny zgodnie z wymogami MEN. Nauczyciele stosują różnorodne techniki i sposoby nauczania w taki sposób, aby dotrzeć do każdego ucznia. Nauczyciele są w stałym kontakcie z dyrektorem, z rodzicami i uczniami, jest kontakt telefoniczny, SMS czy email. Nauczyciele współpracują ze sobą, dzielą się wiadomościami, szkolą się wzajemnie. Rodzice nasi wykazują dużą inicjatywę i pomoc w tej trudnej sytuacji. Pracujemy Online na platformie ZOOM, używamy aplikacji Messengera i WhatsApp, korzystamy z ebooków, platformy ćwiczeniowej Eduelo, itp. korzystamy również z testów umieszczanych np. przez CKE, korzystamy też z pomocy wydawnictw np Nowej Ery czy GWO. Mamy informacje, że niektórzy uczniowie mają problem z internetem lub sprzętem komputerowym, ale robimy wszystko aby do nich dotrzeć i aby mieli możliwość nauki i korzystania z pomocy  nauczycieli.

Mamy też stały kontakt z uczniami i rodzicami przez dziennik elektroniczny.

Dyrektor Brygida Strzęp

Szkoła Podstawowa w Szaflarach

Od 16 marca prowadzimy w szkole zdalne nauczanie. Mamy kontakt ze wszystkimi rodzicami, a więc i  uczniami. Ci, którzy nie mieli dotychczas – założyli dziennik elektroniczny z naszą pomocą. Nie mamy problemów, te które były, zostały opanowane do 25 marca. Tylko jednej rodzinie dostarczamy pocztą materiały dla dzieci do opanowywania, ponieważ mimo tego ze ma laptop, dostęp do internetu woli taką drogę. Pojawiają się przejściowe problemy z dostępem do internetu w domach, ale rodzice starają się je przezwyciężyć, o czym nas informują. Na bieżąco naszą prace monitoruje wizytator pan Bronisław Stoch i jest z nami w stałym kontakcie. Podstawa programowa jest realizowana, nauczyciele maja kontakt z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny, telefoniczny. Tam są zamieszczane wszystkie informacje, jak ma przebiegać nauka w domu. Nauczyciele wykorzystują dostępne formy komunikowania się przez internet, aby jak najlepiej realizować podstawę programową.

Dyrektor Anna Lenart

Szkoła Podstawowa w Zaskalu

Od 16 do 24 marca 2020 r. uczniowie mieli zadane zadania, głównie z przerobionego materiału, jako powtórzenie i przyswojenie wiadomości. Były to zadania z innych publikacji, niż te obowiązujące w szkole, wypracowania z języka polskiego, zadane lektury. Podane zostały strony internetowe gdzie rodzice z uczniami mogą pracować z języka angielskiego, z edukacji wczesnoszkolnej. Klasa VIII została poinformowana, gdzie może znaleźć zadania przygotowujące przed egzaminem ósmoklasisty.

Od 25 marca 2020 r. realizujemy zdalne nauczanie, przerabiając już nowy materiał i realizując podstawę programową. Nauczyciele zostali poinformowani o możliwości pracy na e-podręcznikach, nie zawsze jednak ta platforma jest dostępna, dlatego pracujemy na naszych podręcznikach. Zadajemy nowy materiał, przygotowujemy na bieżąco nowe lekcje. Ustalony został plan, w które dni poszczególne przedmioty będą zadawane, żeby nie przeciążyć uczniów zadaniami i równomiernie rozłożyć pracę.

Klasa VIII poinformowana została o próbnym egzaminie, który ma się odbyć w dniach 30, 31 marzec i 1 kwiecień 2020. Zbierane są informacje, czy wszyscy uczniowie będą mogli wykonać go na komputerach, czy potrzebne jest inne rozwiązanie.

W szkole jeszcze nie funkcjonuje dziennik elektroniczny. Porozumiewamy się z uczniami i rodzicami poprzez stronę szkoły, portale społecznościowe, pocztę elektroniczną i telefonicznie. Rodzice wiedzą, jak skontaktować się z nauczycielami i w jaki sposób wysłać informacje zwrotną.

Nauczyciele składają sprawozdania z wykonanej pracy.

Ja pozostaję w stałym kontakcie z rodzicami. Problemy, które się pojawiają staramy się rozwiązywać na bieżąco, żeby ułatwić pracę uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Dyrektor Renata Mozgowiec

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 5 = 14