INFORMACJA O PLANOWANYCH NABORACH WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ OPERACJI PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD W TERMINIE 4 II – 17 II 2020 R.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Informacja o PLANOWANYCH naborach wniosków  na realizację operacji przez podmioty inne niż lgd w terminie 4 II – 17 II 2020 r.

Podhalańska Lokalna Grupa Działania, działająca na terenie gmin:
Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary, informuje o planowanych naborach i możliwości składania wniosków w zakresie przedsięwzięć:

  • Przedsięwzięcie 1.2.1. Wzmacnianie tożsamości regionalnej oraz działania na rzecz integracji, aktywizacji i umacniania więzi lokalnych wśród mieszkańców obszaru PLGD.

Nabór 1/2020

pula środków  w naborze 1/2020 = 250 000,00 zł,

Grupa docelowa wnioskodawców:

Osoby fizyczne (mieszkańcy obszaru PLGD), Osoby prawne (z wyłączeniem JST ), Jednostki nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (np stowarzyszenia nierejestrowe)

kwota wnioskowana o którą może się ubiegać jeden wnioskodawca (w ramach jednego wniosku – operacji): 50 000 zł i nie więcej niż 100% kosztów kwalifikowalnych.

wskaźniki produktu – każdy z wnioskodawców musi zaplanować w jednym projekcie (na kwotę 50 000 zł) co najmniej po jednej sztuce dwóch różnych wskaźników – należy je wpisać we wniosku o przyznanie pomocy:

  • liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury,
  • liczba inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych wzmacniających tożsamość regionalną mieszkańców obszaru PLGD
  • liczba wydanych wydawnictw/materiałów promujących kulturę obszaru PLGD,
  • liczba działań aktywizujących i integrujących lokalną społeczność

 

  • Przedsięwzięcie 2.3.1. Wydarzenia oraz działania informacyjno-promocyjne na rzecz rozwijania oferty turystycznej obszaru PLGD.

Nabór 2/2020

pula środków w naborze 2/2020 = 200 000,00 zł.

Grupa docelowa wnioskodawców:

Osoby fizyczne (mieszkańcy obszaru PLGD), Osoby prawne (z wyłączeniem JST ), Jednostki nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (np. stowarzyszenia nierejestrowe).

kwota wnioskowana o którą może się ubiegać jeden wnioskodawca (w ramach jednego wniosku – operacji): 50 000 zł i nie więcej niż 100% kosztów kwalifikowalnych.

wskaźnik produktu :

  • Liczba wspartych inicjatyw z zakresu rozwoju oferty turystycznej obszaru PLGD

– każdy wnioskodawca musi zaplanować min 2 szt ww inicjatyw.

Wnioski w ww zakresach będzie można składać w terminie od 04.02.2020 do 17.02.2020, w sposób i w trybie podanym w ogłoszeniach o naborach wniosków na stronie www.podhalanska.pl

(→ zakładka Nabory 2020)

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków, udzielane są w Biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania:
SZAFLARY, ul. ORKANA 37 C, 
tel. 18 20 11 543,

kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00, e-mail.: info@podhalanska.pl
ZAPRASZAMY TAKŻE DO ZGŁASZANIA SIĘ NA SZKOLENIE W DNIU 22.01.2020, GODZ.15:00

 

Ogłoszenie o naborach LGD – 2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 + 5 =