PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Gminy Szaflary mogą zostawić odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, wytworzone i dostarczone samodzielnie z nieruchomości  znajdujących się na terenie Gminy Szaflary.

PSZOK mieści się na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Targu przy ul. Jana Pawła II 115 prowadzonego przez FCC Podhale Sp. z o. o.

PSZOK w Nowym Targ czynny jest w poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 10:00 do 15:00 oraz w sobotę od 10:00 do 13:00 z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy

PSZOK przyjmuje odpady komunalne w ramach uiszczonych do Urzędu Gminy Szaflary opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie ze złożoną deklaracja. Do PSZOK odpady należy dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt.

Przed dostarczeniem odpadów do PSZOK mieszkaniec gminy Szaflary zobowiązany jest do powiadomienia Urzędu Gminy Szaflary przy ul. Zakopiańskiej 18 o zamiarze transportu oraz rodzaju odpadów komunalnych do PSZOK w Nowym Targu. Zawiadomienia dokonuje w Urzędzie Gminy Szaflary, pokój nr 7 osoba, która złożyła Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nie zalega z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub pisemnie upoważniona przez nią osoba. Po dokonaniu zgłoszenia wydane zostanie „Pozwolenie na wywóz odpadów do PSZOK”, które należy okazać w PSZOK w Nowym Targu.

W PSZOK można bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane oraz właściwie zabezpieczone odpady komunalne, w szczególności:

 • papier,
 • metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • szkło,
 • odzież i tekstylia,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (wyłączając azbest),
 • zużyte opony,
 • odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,
 • odpady niebezpieczne,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.

Ważne:
PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych
PSZOK nie przyjmuje odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej oraz z nieruchomości niezamieszkałych

Szczegółowe informacje zawarto w  Regulaminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Szaflary.