Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i  Ochrony Środowiska w dniu 21 listopada 2019 roku (czwartek) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18

Tematyka posiedzenia:

 1. Stanowisko Wójta Gminy Szaflary z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2020, oraz średniej ceny sprzedaży drewna, stanowiącej podstawę do ustalenia stawki podatku leśnego w 2020 roku.
 2. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia znajdującego się w budynku OSP Maruszyna stanowiącego własność Gminy Szaflary na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
  2. ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Gminy Szaflary,
  3. zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,
  4. zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 3. Omówienie projektu budżetu na 2020 rok.
 4. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

Helena Guśpiel

Autor: