Informacja Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania o planowanych naborach wniosków

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałaniE 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Informacja o PLANOWANYCH naborach wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż lgd

Podhalańska Lokalna Grupa Działania, działająca na terenie gmin: Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary, informuje o planowanych naborach w 2019 r. i możliwości składania wniosków, w zakresie:

I.

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej,
w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. PREMIA NA START
– wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej, w tym opartej na innowacjach i zakładanych przez osoby z grup defaworyzowanych.

pula środków w naborach:

1/2019 – dla operacji realizujących wskaźnik: Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa /w tym przedsiębiorstw wprowadzających innowacje/ – pula 160 000,00 zł

2/2019 – dla operacji realizujących wskaźnik: Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa przez osoby z grup defaworyzowanych, w tym przedsiębiorstw wprowadzających innowacje – pula 160 000,00 zł

II.

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej
w ramach Przedsięwzięcia 2.1.2.
Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w tym również opartych na innowacjach i zatrudniających osoby z grup defaworyzowanych

pula środków w naborach:

3/2019 – dla operacji realizujących wskaźnik: Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa (w tym wprowadzającego innowacje) – pula 505 551,00 zł

4/2019 – dla operacji realizujących wskaźnik: Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa, które tworzy miejsca pracy dla osób z grup defaworyzowanych – pula 229 304,00 zł

III.

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2. Wspieranie działań na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru

pula środków w naborze:

5/2019 – dla operacji realizujących wskaźniki produktu: Liczba zabytków poddana pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii; Liczba podmiotów działających w sferze kultury lub dziedzictwa przyrodniczego, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR – pula 500 000,00 zł

Wnioski w ww zakresach będzie można składać w terminie od 12.04.2019 do 25.04.2019, w sposób i w trybie podanym w ogłoszeniach o naborach wniosków na stronie www.podhalanska.pl (→ zakładka Nabory 2019)

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków, udzielane są w Biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania: Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 310

tel. 18 20 11 543, kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00, e-mail.: info@podhalanska.pl

Ogłoszenie o naborach LGD – 2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

97 − = 96