100% dofinansowania na usuwanie azbestu! Spotkanie informacyjne 15.02.2019 r. godz. 17:00 – Sala obrad Urzędu Gminy

Mieszkańcy Gminy Szaflary po raz kolejny będą mogli skorzystać z dofinansowania na usuwanie azbestu z gospodarstw domowych. Działania te podejmowane są przez władze samorządowe w trosce o środowisko naturalne, a co za tym idzie o zdrowie mieszańców.

Rusza nabór wniosków do programu pn. „Usuwanie azbestu z gospodarstw domowych w Gminie Szaflary”.

Projekt realizowany jest w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 – Ochrona środowiska, Działanie 5.2 – Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami. Wartość Projektu wynosi 844 659,04 zł.

W ramach projektu mieszkańcy Gminy Szaflary skorzystają z dofinansowania do demontażu lub samego odbioru wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, transportu i unieszkodliwienia ich na składowisku odpadów niebezpiecznych w wysokości 100 % całkowitych kosztów.

Celem realizacji Projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie Szaflary. Dzięki Projektowi zmniejszy się  także zagrożenie związanego z demontażem pokryć dachowych przez osoby nieposiadające stosownych kwalifikacji oraz pozbywanie się usuniętego z dachu azbestu niezgodnie z przepisami tj. porzucanie go np. na leśnych drogach. Spadek zanieczyszczenia wpłynie również na wzrost zdrowotności mieszkańców gminy.

Właściciele nieruchomości (osoby fizyczne) chcący skorzystać z Projektu powinni zgłosić się do Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary, pok. 12 (tel. 18 2612314), w celu złożenia wniosku. Należy podkreślić, że nie otrzymują Oni gotówki, wskazane prace wykona firma, która wygra przetarg na realizację tego projektu.

Przed złożeniem wniosku uczestnik Projektu składa zgłoszenie robot budowlanych polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest, właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu, tj. Staroście Nowotarskiemu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ,
pok. 3.39 (tel. 18 2610762).

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem szczegółowych informacji na temat Projektu zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary w dniu 15-02-2019 o godzinie 17:00. 

 Uwaga!

Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory dokumentów stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki:

  1. Regulamin
  2. Wniosek wraz załącznikami

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

68 + = 78