Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu w 2017 r.

W roku 2017 uzyskano ogólnie przez Gminę Szaflary oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

[art. 3 ust.2 pkt 9) lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  / tj. Dz. U. z 2016   poz. 250/]

  1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2017r. – 6,64 % ( poziom wymagany – nie więcej niż 45 %).
  2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2017r. – 51,19 % (poziom wymagany – co najmniej 20 %)

Poziomy recyklingu  osiągnięte w 2017r. przez firmy odbierające odpady komunalne z terenu Gminy  Szaflary.

NAZWA  PODMIOTU Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  w 2017r. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w 2017r. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania   w 2017r.
IB Odpady Sp. z o.o.  45,770 % Brak odpadów Brak odpadów
„EMPOL” Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 22,810 % 100 % 0 %
FCC Polska Sp. z o.o. 25,968 % Brak odpadów 0,07 %
ATK INVEST sp. z o.o. Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
REMONDIS Kraków Sp. z o.o. Brak odpadów Brak odpadów Brak odpadów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 1 = 2