Wójt Gminy Szaflary zgodnie z przyjęta Uchwałą Nr XX/135/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie określania zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Szaflary, zmienioną Uchwałą Nr XXI/139/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 04.04.2016 r. ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji Gminy Szaflary, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Szaflary, zwanego dalej Wójtem, w sprawach dotyczących opracowania i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szaflary na lata 2016-2023 (zwanego dalej Gminnym Programem Rewitalizacji) oraz oceny przebiegu procesu rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji powołuje Wójt Gminy Szaflary w drodze zarządzenia.

ZASADY WYZNACZANIA SKŁADU KOMITETU REWITALIZACJI

 1. Komitet liczy od 8 do 30 osób. Kadencja Komitetu upływa z momentem zakończenia prac związanych z Gminnym Programem Rewitalizacji.
 2. W skład Komitetu wchodzą wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy Szaflary, będące przedstawicielami interesariuszy rewitalizacji, w tym:
  1. 4 przedstawicieli Urzędu Gminy Szaflary i jednostek organizacyjnych wskazanych przez Wójta Gminy,
  2. 2 przedstawicieli Rady Gminy Szaflary wskazanych przez Radę Gminy Szaflary,
  3. 1-2 przedstawicieli każdego obszaru zdegradowanego delegowanych przez organy stanowiące jednostek pomocniczych wchodzących w skład danego obszaru zdegradowanego,
  4. od 2 do 4 przedstawicieli sektora społecznego (organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, działających na terenie gminy Szaflary),
  5. od 2 do 4 przedstawicieli podmiotów prywatnych (prowadzących działalność gospodarczą na obszarze zdegradowanym),
  6. od 2 do 4 przedstawicieli mieszkańców Gminy Szaflary, nie będących członkami organizacji, o których mowa w lit. d) i nie pracujących w jednostkach organizacyjnych Gminy Szaflary.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń będzie większa od liczby miejsc w Komitecie, złożone oferty poddane zostaną ocenie punktowej przez komisję powołaną przez Wójta. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w  posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.

TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI – GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY SZAFLARY NA LATA 2016-2023.

Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnego formularza zgłoszeniowego.

Nabór członków do Komitetu prowadzony będzie od 05.04.2017 r. do 12.04.2017 r. za pomocą formularza, którego wzór dostępny jest w Urzędzie Gminy Szaflary (pokój nr 8), na stronie internetowej gminy Szaflary oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szaflary.

Wypełniony formularz należy dostarczyć:

 1. Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary

 2. Bezpośrednio do Urzędu Gminy w Szaflarach, dziennik podawczy (pokój nr 10), w godzinach pracy tj. pn. 800 – 1700, wt.-czw. 800 – 1600, pt. 800 – 1500

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:

 • niepodpisane
 • złożone w innym terminie niż wyżej wyznaczony
 • przesłane w innej formie niż formularz zgłoszenia

Informacja o wynikach naboru do Komitetu zostanie umieszczona po jego zakończeniu na stronie internetowej Gminy Szaflary w  Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Szaflary, 2017-04-05
Wójt Gminy Szaflary

Formularz zgłoszeniowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 52 = 56