Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych Rady  Gminy Szaflary w dniu:  21 grudnia 2016 roku (środa) o godz. 15:30 – Urząd Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18.

Tematyka posiedzenia

 1. Informacja dotycząca liczby godzin pracy logopedy, pedagoga i świetlic w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 w poszczególnych szkołach Gminy Szaflary
 2. Sprawozdanie pracy komisji za 2016 rok.
 3. Plan pracy komisji na 2017 rok
 4. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Szaflary na 2017 rok.
  2. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
  3. zmiany Uchwały Nr LI/236/2010 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
  4. uchwały budżetowej na 2017 rok
  5. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 5. Dyskusja, wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Tylka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 20 = 26