Zapraszam na XXX sesję Rady Gminy Szaflary w dniu: 28 listopada 2016 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.    

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy
 5. Informacja Dyrektora Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Informacja na temat utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szaflary
 8. Stanowisko Wójta Gminy Szaflary z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2017, oraz średniej ceny sprzedaży drewna, stanowiącej podstawę do ustalenia stawki podatku leśnego w 2017 roku.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmiany uchwały nr V/14/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Szaflary, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów, oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
 2. uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Szaflary z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”
 3. zmiany uchwały nr XV/79/2004 z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szaflary zmienionej uchwałami Rady Gminy Szaflary Nr XXXIII/157/2009 z dnia 2.03.2009 r., Nr XXXVIII/184/2013 z dnia 4.11.2013 r., Nr VI/29/2015 z dnia 23.02.2015 r., Nr IX/59/2015 z dnia 25.05.2015 r.
 4. zmiany uchwały Nr XVII/115/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 5. zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
 6. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szaflary oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
 7. zmiany uchwały nr XXV/179/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 27czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szaflary na lata 2016-2020”
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 5 = 9