Urząd Gminy w Szaflarach informuje, że na podstawie art. 70b ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty
Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę
z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art. 70b (t. j. Dz.U.2015 r. poz. 2156 z późn. zm.);

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz.U.2014 r. poz. 232 z późn. zm.);

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r.
  w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.2010 r. nr 244 poz.1626 z późn. zm.);

 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz.U.2007 r. nr 59 poz. 404 z późn. zm.);

 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.2010 r. nr 53 poz. 311 z późn. zm.);

 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Uwaga

 1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Szaflary pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Szaflary co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kosztów kształcenia.

 2. Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi
  w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 1. W przypadku nauki zawodu 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia.

 2. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Termin składania dokumentów

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Wymagane dokumenty

 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych
  do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

 2. dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy szkolenie,

 3. kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

 4. kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu,

 5. kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,

 6. aktualny wydruk z CEIDG lub wpis do KRS w zależności od formy prowadzonej przez pracodawcę działalności,

 7. kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności
  w przypadku spółek,

 8. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

 9. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wzór formularza i instrukcja wypełniania)

 10. w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo,

 11. w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki należy dołączyć także umowy o pracę i świadectwa pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę.

 12. inne dokumenty wynikające z indywidualnej sytuacji pracodawcy lub młodocianego pracownika niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

Uwaga: załączone do wniosku kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Szaflary
Zakopiańska 18
34-424 Szaflary
pok. 17

tel. 18 26 123 18

Załączniki do pobrania

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

 3. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D Formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

 4. Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis,

 5. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis,

 6. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.

1-wniosek-o-dofinansowanie
2-formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_
3-instrukcja-wypelnienia-tabeli-w-czesci-d
4-oswiadczenie-o-wielkosci-otrzymanej-pomocy-de-minimis
5-oswiadczenie-o-nieotrzymaniu-pomocy-de-minimis
6-zawiadomienie-o-zawarciu-umowy-z-mlodocianym-pracownikiem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

90 − 80 =