Aktualności – program Rodzina 500 +

500 logo rodzinaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach informuje, że w naszej Gminie wdrożenie realizacji programu „Rodzina 500+” przebiegło pomyślnie. Kompletne wnioski złożone w okresie przejściowym tj. 01 kwietnia 2016 r. do 01 lipca 2016 r. zostały rozpatrzone w trybie decyzji administracyjnych, a należne świadczenia zostały wypłacone z wyrównaniem. Obecnie wpływające wnioski są rozpatrywane i wypłacane na bieżąco.

Informujemy również, że w przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 obowiązuje zasada, że w przypadku kompletnego wniosku złożonego do 10 dnia miesiąca włącznie, wydanie decyzji i wypłata świadczenia wychowawczego za ten miesiąc nastąpi do końca tego miesiąca. Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca oznacza, że gminny organ wyda decyzję i wypłaci świadczenie najpóźniej do ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc w którym wniosek został złożony. Do programu można dołączyć w dowolnym momencie.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Wnioski o świadczenie 500+ przyjmowane są z kompletem dokumentów w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach, pok. 5:

  • poniedziałek 8.00-17.00
  • wtorek-czwartek 08.00-16.00
  • piątek 8.00-15.00

 

Ważne dla osób aktywnych zawodowo za granicą:

Świadczenie wychowawcze jest świadczeniem rodzinnym w rozumieniu przepisów unijnych. Oznacza to, że w przypadku osób, które będą ubiegały się o to świadczenia, a bądź one same, bądź członkowie ich rodzin przebywają na terenie innego, niż Polska kraju Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, na etapie ustalania, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zastosowanie ma procedura analogiczna, jak w przypadku wniosków o świadczenia rodzinne. Zachęcamy wszystkie osoby których członek rodziny pracuje za granicą o składanie wniosków o świadczenia wychowawcze, ponieważ w przypadku nie złożenia takiego wniosku, a w przypadku pobierania świadczenia zagranicznego może ono być traktowane jako świadczenie nienależnie pobrane. W sprawach, w których marszałek województwa ustali, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, jednakże ustawodawstwo polskie nie ma zastosowania na zasadzie pierwszeństwa , wniosek zostanie przekazany do instytucji kraju, którego ustawodawstwo ma zastosowanie na zasadzie pierwszeństwa. Jeżeli na terenie tego kraju na to samo dziecko, za ten sam okres, za który dana osoba złożyła wniosek w Polsce, zostanie przyznane świadczenie rodzinne będące odpowiednikiem świadczenia wychowawczego, zgodnie z przepisami unijnymi świadczenie na terenie Polski zostanie pomniejszone o kwotę tego świadczenia zagranicznego w przeliczeniu na złotówki.

W sprawach, w których ustawodawstwo polskie ma zastosowanie na zasadzie pierwszeństwa i na terenie Polski zostanie przyznane świadczenie wychowawcze, wniosek również zostanie przekazany za granicę. W przypadku ustalenia przez instytucję zagraniczną, że na terenie jej kraju, na to samo dziecko, za ten sam okres przysługuje świadczenie odpowiadające polskiemu świadczeniu wychowawczemu, po przeliczeniu polskiego świadczenia na EURO, świadczenie zagraniczne zostanie pomniejszone o kwotę świadczenia polskiego.

Opracowała: Anna Dzięciołowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

83 − 82 =