Zapraszam na XXV sesję Rady Gminy Szaflary w dniu:  27 czerwca 2016 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.    

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy.
 5. Informacja Dyrektora Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Raport na temat bezpieczeństwa w Gminie Szaflary:
  1. Informacja Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu,
  2. Raport Komendy Powiatowej w Nowym Targu,
  3. Sprawozdanie Gminnego Komendanta OSP za 2015 rok

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 2. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szaflary.
 4. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w OSP Zaskale stanowiącego własność Gminy Szaflary na okres powyżej 3 lat.
 5. Zmiany Uchwały Nr VII/31/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 marca 2015 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Szaflary.
 6. Zmiany Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2013 – 2016 w Gminie Szaflary.
 7. Przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szaflary na lata 2016-2020”
 8. Zmiany uchwały Nr XXXVII/180/2013 Rady Gminy Szaflary z dnia 16 września 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szaflary, zmienionej Uchwałą Nr X/68/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 19 czerwca 2015 r.
 9. Uchylenia uchwały Nr XXIII/155/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie Przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szaflary na lata 2016-2021 oraz określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy.
 10. Oddania w dzierżawę na okres dłuższy niż trzy lata terenu przeznaczonego na powiększenie istniejącego Zakładu Utylizacji Odpadów w Nowym Targu.
 11. Zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
 12. Zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Szaflarach.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

9 + 1 =