Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska Rady Gminy Szaflary w dniu:  20 czerwca 2016 roku (poniedziałek) godz. 15:30  w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary.

 1. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. Rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
  2. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  3. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szaflary.
  4. Zmiany Uchwały Nr VII/31/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 marca 2015 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Szaflary.
  5. Przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szaflary na lata 2016-2020”
  6. Zmiany uchwały Nr XXXVII/180/2013 Rady Gminy Szaflary z dnia 16 września 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szaflary, zmienionej Uchwałą Nr X/68/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 19 czerwca 2015 r.
  7. Uchylenia uchwały Nr XXIII/155/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie Przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szaflary na lata 2016-2021 oraz określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy.
  8. Oddania w dzierżawę na okres dłuższy niż trzy lata terenu przeznaczonego na powiększenie istniejącego Zakładu Utylizacji Odpadów w Nowym Targu.
  9. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w OSP Zaskale stanowiącego własność Gminy Szaflary na okres powyżej 3 lat.
  10. Zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
 2. Dyskusja, wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Józef Walkosz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

38 − 31 =