Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu w 2015 r.

przez Gminę Szaflary oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2015 roku.

[art. 3 ust.2 pkt 9) lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  / tj. Dz. U. z 2016   poz. 250/]

  1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2015r. – 0 % ( poziom wymagany – nie więcej niż 45 %).
  2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2015r. – 33,8 % (poziom wymagany – co najmniej 16 %).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

88 − = 78