Nowe władze OSP w gminie Szaflary

Raz na pięć lat delegaci z wszystkich gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, wybrani na zebraniach sprawozdawczo – wyborczych, spotykają się na Zjeździe Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, aby podsumować miniony okres 2011-2015, poddać się absolutoryjnej ocenie, wybrać nowe władze, a także wybrać delegatów i przedstawicieli na Zjazd Powiatowy.

W dniu 29 maja 2016 roku V Zjazd Gminnego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odbył się w remizie w Maruszynie, a druhowie z tamtejszej jednostki wzięli ma siebie organizację obrad. Oprócz delegatów i przedstawicieli z wszystkich 8 jednostek OSP działających na terenie każdego sołectwa, na zebranie przybyli zaproszeni goście: Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu, st. kpt. mgr inż. Piotr Domalewski, Wójt Gminy Szaflary mgr Pan Rafał Szkaradziński, Inspektor ds OC i spraw p-poż. Pan mgr inż Adam Mucha. Otwarcia Zjazdu Gminnego Związku OSP RP dokonał Komendant Gminny ustępującego Zarządu dh Stanisław Bukowski. Przywitał gości i uczestników Zjazdu oraz wygłosił słowo wstępne. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w minionej kadencji strażaków z Gminy Szaflary. Frekwencja delegatów wyniosła 97%. Na Przewodniczącego Zjazdu delegaci wybrali dh Jana Królczyka, a na sekretarza zebrania dh Marię Trzebunię. Następnie druhowie przyjęli proponowany porządek obrad. Kolejnymi punktami posiedzenia był wybór poszczególnych komisji (m.in. mandatowej, wyborczej oraz uchwał i wniosków). Sprawozdanie z działalności oddziału GZOSP RP za okres 2011-2015 w imieniu nieobecnego, ustępującego Prezesa dh Józefa Zalińskiego odczytał ustępujący sekretarz dh Krzysztof Kowalczyk. Później dh Stanisław Bukowski odczytał sprawozdanie z działalności komendanta gminnego za minioną kadencję, w którym to przypomniał o dokonanym doposażeniu naszych jednostek, m.in. zakup nowych samochodów pożarniczych dla OSP Szaflary i OSP Maruszyna, zakup dodatkowego sprzętu i umundurowania pożarniczego, regularne szkolenia i badania lekarskie druhów z poszczególnych OSP. Sprawozdanie finansowe gminnego oddziału przedstawił dh Józef Gacek. Następnie zostało przedstawione sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za mijającą kadencję przez ustępującego przewodniczącego tejże komisji dh Andrzeja Rzepkę. Komisja Rewizyjna zawnioskowała o udzielenie absolutorium dla ustępującego zarządu. Delegaci jednogłośnie obdarzyli zaufaniem ustępujący Zarząd. Następnie członkowie z poszczególnych OSP udali się na konsultacje w celu wybrania nowych władz. Protokół z posiedzenia ukonstytuowania się Zarządu odczytał Przewodniczący posiedzenia st. kpt. mgr inż. Piotr Domalewski. Nowy Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Szaflarach na kadencję 2016-2020 ukonstytuował się w następującym składzie:

Prezes – dh Jacek Król (OSP Zaskale), Wiceprezes – dh Jan Kwak (OSP Skrzypne), Wiceprezes – dh Krzysztof Galica (OSP Szaflary), Komendant Gminny – dh Józef Szlembarski (OSP Szaflary), Sekretarz – dh Józef Gacek (OSP Bór), Skarbnik – dh Stanisław Jarosz (OSP Bańska Wyżna), Członek prezydium – dh Stanisław Komperda (OSP Bór), Członkowie Zarządu: dh Józef Bednarz (OSP Pitoniówka), dh Stanisław Bukowski (OSP Maruszyna), dh Jan Bylina (OSP Bańska Wyżna), dh Maciej Gzik (OSP Bańska Niżna), dh Mieczysław Jarząbek (OSP Pitoniówka),dh Krzysztof Kowalczyk (OSP Maruszyna), dh Wojciech Król (OSP Zaskale), dh Paweł Kwak (OSP Skrzypne), dh Jacek Topór (OSP Bańska Niżna). Wszystko przebiegało zgodnie z przyjętym Regulaminem Zjazdu i porządkiem obrad. W punkcie dyskusja, głos zabierali zaproszeni goście: Wójt gminy Szaflary Rafał Szkaradziński, Zast. Komendanta Powiatowego st. kpt. mgr inż. Piotr Domalewski. W swoich wystąpieniach koncentrowali się na gratulacjach Nowemu Zarządowi i podziękowaniach dla ustępujących władz związku. Głos zabrał także odchodzący komendant dh Stanisław Bukowski, który podziękował druhom i poszczególnym jednostkom za 15 lat współpracy. Następnie nowy Prezes dh Jacek Król został poproszony o dokończenie obrad. Nowy prezes w imieniu swoim, ale również całego zarządu podziękował za wybór i zaufanie wszystkim strażakom i zapowiedział sprawiedliwe traktowanie wszystkich OSP w naszej Gminie. Zapowiedział współpracę ze wszystkimi jednostkami oraz z władzami gminy. Na tym posiedzenie zakończono. Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Szaflarach pragnie podziękować druhom z Maruszyny za przygotowanie i oprawę posiedzenia, a także za podanie posiłku.

Opr i zdj: mgr Rafał Wilkus

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

18 − = 8