Zapraszam na XXIII sesję Rady Gminy Szaflary w dniu:  30 maja 2016 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.    

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy.
 5. Informacja Dyrektora Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Analiza realizacji budżetu za 2015 rok, udzielenie absolutorium dla Wójta.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. a) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za 2015 rok.
 2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Szaflarach za 2015 rok.
 3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szaflarach za 2015 rok.
 4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szaflary za 2015 rok.
 5. Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Szaflary z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
 6. W sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/193/2000 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Szaflarach.
 7. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotarskiemu
 8. Zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
 9. Zmiany uchwały nr XVII/115/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 10. Wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Szaflary.
 11. zmiany uchwały nr VIII/47/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień finansowych z budżetu Gminy Szaflary.
 12. zmiany uchwały nr XVII/110/2015 z dnia 28.12.2015r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach.
 13. Zmian w statucie Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach.
 14. Oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szaflary oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Szaflary.
 15. Zmiany uchwały nr XXVII/121/2012 z dnia 10 grudnia 2012 roku Rady Gminy Szaflary w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Szaflary, zmienionej uchwałą nr X/71/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 36 = 38