Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Wójt Gminy Szaflary informuje o terminie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Szaflary.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej gminy oraz wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

 • mieszkańcy Gminy,
 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • organy władzy publicznej;
 • inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 28 stycznia 2016 do 2 marca 2016 roku w formie:

 • zbieranie uwag i opinii formie papierowej oraz elektronicznej w wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@szaflary.pl lub drogą korespondencyjna na adres: Urząd Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18 34-424 Szaflary z dopiskiem „Rewitalizacja gminy” od 28 stycznia 2016 do 2 marca 2016;

 • zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pan Tomasz Jędrysko, Urząd Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18, pokój nr 8a, tomasz.jedrysko@szaflary.pl , w godzinach pracy urzędu od od 28 stycznia 2016 do 2 marca 2016;

 • spotkanie konsultacyjnego, które odbędzie się 28 stycznia o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Szaflary w sali nr 1.

Materiały tj. projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szaflary, diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz formularz konsultacyjny dostępne będą od 28 stycznia 2016 roku:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce Gminny Program Rewitalizacji,
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce Gminny Program Rewitalizacji,
 • w Urzędzie Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18 pok. nr 8a w godzinach pracy urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Nie przedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Formularz konsultacyjny

Projekt uchwały w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Szaflary

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

20 − 12 =