Zapraszam na XVI sesję Rady Gminy Szaflary w dniu:  30 listopada 2015 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.    

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Stanowisko Wójta Gminy Szaflary w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia stawki podatku rolnego na 2016 rok oraz średniej ceny sprzedaży drewna stanowiącej podstawę do ustalenia stawki podatku leśnego w 2016 roku.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XII/80/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Szaflary.
 3. Nadania nazwy ulicy w miejscowości Zaskale.
 4. Przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szaflary dla obrębu Zaskale.
 5. Przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szaflary dla obrębu Bańska Wyżna.
 6. Likwidacji rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Szaflary.
 7. Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Szaflary oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 8. Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 9. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 10. Określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
 11. Zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
 12. Zmiany uchwały Nr V/20/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 13. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Szaflary na 2016 rok.
 14. Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
 15. Przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 6 = 14