Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych Rady  Gminy Szaflary w dniu: 25 listopada 2015 roku (środa) o godz. 15:30 w pok. nr 1 Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18.

[spoiler title=’Tematyka posiedzenia’ collapse_link=’true’]

 1. Omówienie projektu budżetu na 2016 rok.
 2. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał w sprawach:
  1. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Szaflary na 2016 rok.
  2. Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
  3. Przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
  4. Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Szaflary oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 3. Dyskusja, wolne wnioski

[/spoiler]

Przewodniczący Komisji
Andrzej Tylka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 4 = 6