Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 199) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szaflary, w dniach od 27.07.2015r. do 25.08.2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary, w godz. od 10:00 do 14:00.

Projekt „Zmiany Studium” dotyczy miejscowości Bańska Niżna w granicach administracyjnych wsi, w zakresie zagadnień wynikających z art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz pozostałego obszaru gminy, w zakresie wybranych zagadnień określonych w ust. 4 pkt 2 i ust. 5 pkt 2, 3 i 4 uchwały Nr XXXVII/180/2013 Rady Gminy Szaflary z dnia 16.09.2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Zmiany Studium”, zmienionej uchwałą Nr X/68/2015 z dnia 19.06.2015r., w sprawie zmiany ww. uchwały, tj. zagadnień dotyczących w szczególności: form ochrony przyrody, form ochrony zabytków, infrastruktury technicznej w zakresie: odpadów stałych, stref ochronnych od gazociągów, stref ochronnych od linii wysokiego napięcia, systemu grzewczego, systemu łączności telekomunikacyjnej i radiowo-telewizyjnej, komunikacji w zakresie: numeracji drogi krajowej oraz własności i numeracji dróg powiatowych, obszarów, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1, obszarów, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym, a także zagadnień związanych z występowaniem udokumentowanych złóż kopalin, występowaniem terenów górniczych oraz głównych zbiorników wód podziemnych.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie „Zmiany Studium” rozwiązaniami odbędzie się w dniu 05.08.2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18, Szaflary o godz. 12:00 , sala nr 1. Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu „Zmiany Studium”.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Szaflary z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.09.2015r.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy, projekt „Zmiany Studium” podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu w okresie jego wyłożenia do wglądu publicznego, o którym mowa wcześniej.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18, Szaflary w godz. od 10oo do 14oo. W postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Szaflary w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.09.2015r. w sposób określony powyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Szaflary.

Aktualizacja 14 sierpnia 2015 r.

Dokumentacja jest także dostępna na Gminnej stronie.

2 myśli nt. „Ogłoszenie Wójta Gminy Szaflary o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szaflary (aktualizacja 14.08.2015)

 1. maciej

  witam
  Te dokumenty powinny być wystawione w internecie aby pobieżnie można było się z nimi zapoznać i zdecydować czy mnie to dotyczy .Nie każdy może w godzinach od 10 – 14 zaglądnąć do gminy bo pracuje. a branie za każdym razem urlopu pozbawiło by mnie wypoczynku.
  Pozdrawiam
  i proszę o rozważenie takich propozycji

  1. Administrator

   Dokumenty były już w internecie jednak nie były podpięte do tego wpisu – już poprawione. Za czujność i uwagę dziękujemy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 6 = 4