Nasz znak : PPGK.6733.15.2015   

Zgodnie z art. 10 §1, art. 49, art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 267 tekst jednolity), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z  dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647), zawiadamia się, że na żądanie wnioskodawcy z dnia 02.07.2015r.: TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Krakowie, ul. Dajwór 27, 30-960 Kraków, pełnomocnik: Robert Bednarczyk, MANSTEL Bednarczyk, Słowik, Wiącek sp.j., ul. Pienińska 40, 34-436 Maniowy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: PPGK.6733.15.2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wewnętrznej kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniem po stronie średniego i niskiego napięcia w miejscowości Szaflary (była wytwórnia nart), obejmującego dz. ewid. nr: 5534/1, 8496/1, 5552/41, 5552/68, 5552/63, 5552/57, 5552/50, 5552/49, 5552/43, 5552/53.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy Szaflary adres:
34-424 Szaflary ul. Zakopiańska nr 18 – w godzinach przyjęć stron

poniedziałek od 8.00 do 17.00
wtorek – czwartek od 8.00 do 16.00
piątek od 8.00 do 15.00

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 5 = 4