Zapraszam na IX sesję Rady Gminy Szaflary w dniu:  19 czerwca 2015 roku (piątek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.    

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Raport na temat bezpieczeństwa w gminie Szaflary:
  1. Informacja Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu
  2. Raport Komendy Powiatowej w Nowym Targu
  3. Sprawozdanie Gminnego Komendanta OSP za 2014 rok.
 7. Opinia Rady Gminy na temat projektów sporządzonych kart inwentaryzacyjnych.

Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 2. Poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 3. Zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
 4. Zakupu działki w Maruszynie.
 5. Uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej, o charakterze socjalnym, dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szaflary.
 6. Przyjęcia Regulaminu programu osłonowego ”Pierwszy dzwonek”.
 7. Ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Szaflary oraz zasad jego używania i wykorzystywania.
 8. Zmiany uchwały nr XXXVII/180/2013 Rady Gminy Szaflary z dnia 16 września 2013r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szaflary.
 9. Określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego.
 10. Skargi na działalność Wójta.
 11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 55 = 62