Wójt Gminy Szaflary ogłasza konkurs „Ogrody Gminy Szaflary”

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursuSzaflary

Ogrody2015Zasady

2015-karta zgłoszenia

I. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu „Ogrody Gminy Szaflary ” jest Wójt Gminy Szaflary


 II. Obszar konkursu

W konkursie uczestniczyć mogą właściciele posesji jednorodzinnych jak również właściciele zagród (gospodarstw) wiejskich na terenie Gminy Szaflary .

III.
Cele konkursu

1. Celem przewodnim Konkursu jest hasło: „Zadbana i czysta gmina”.

2. Poprawa wyglądu wsi i podniesienie estetyki posesji mieszkańców Gminy Szaflary;
– nagrodzenie właścicieli tych posiadłości, którzy wyróżniają się w dbaniu o wygląd

i estetykę swoich obejść gospodarskich.

IV. Zasady konkursu

Konkurs rozstrzygany będzie w następujących kategoriach:

 1. zagroda wiejska gospodarstwa prowadzącego działalność rolniczą;

 2. posesje jednorodzinne

V. Uczestnictwo w konkursie

1. Zgłoszenie udziału w konkursie mogą składać właściciele zagród/gospodarstw wiejskich oraz posesji jednorodzinnych

2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na:

1) przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych i wizerunku zwycięskich zagród w celach informacyjnych i promocyjnych;

2) dokonanie lustracji zagrody przez Komisję konkursową na zasadach określonych niniejszym regulaminem;

3) ewentualne udostępnienie dokumentów potwierdzających realizację obowiązków spoczywających na właścicielach posesji związanych z obowiązującymi przepisami, a w szczególności umów i dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości stałych i płynnych, zgłoszeń prowadzonej działalności oraz potwierdzenia terminowego regulowania zobowiązań wobec gminy Szaflary

3. Uczestnicy w zgłoszeniu deklarują kategorię , do której zgłaszają zagrodę.

 VI. Czas trwania konkursu

1. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia do Urzędu Gminy w Szaflarach w terminie do 22 czerwca każdego roku.
2. Zgłoszenie do konkursu składa się na wzorze Karty zgłoszenia, która stanowi załącznik nr 1 do regulaminu i będzie dostępna w Urzędzie Gminy Szaflarach oraz na stronie internetowej www.szaflary.pl
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września każdego roku.


VII.
Komisja Konkursowa

1. Komisję konkursową powołuje Wójt Gminy Szaflary .

2. W skład komisji wchodzą przedstawiciele:

  • Przedstawiciel Rady Gminy Szaflary,

  • Sołtys jednej z miejscowości Gminy,

  • Przedstawiciel fundatora nagrody

  • Przedstawiciel Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

  • Przedstawiciel Urzędu Gminy

3. Po zamknięciu naboru chętnych do konkursu Komisja konkursowa dokona wizytacji wszystkich zgłoszonych objeść i spełniających wymogi formalne.

4. O terminie lustracji Komisja poinformuje właściciela ogrodu na co najmniej
3 dni przed terminem lustracji.

5. W trakcie lustracji Komisja dokona oceny zgodnie z Kartą oceny stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

VIII.
Zakończenie konkursu i nagrody

1. Uroczyste zakończenie konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się na sesji Rady Gminy Szaflary

2. W konkursie przyznane zostaną nagrody rzeczowe, za miejsca I-III w każdej
z kategorii.

3. Dodatkowo zagrody/gospodarstwa uhonorowane od I do III miejsca w każdej kategorii będą:

1) prezentowane i promowane na stronie internetowej Szaflary .

2) posiadały prawo posługiwania się logiem i herbem Gminy Szaflary przez najbliższy rok.

4. Nagrody finansowane będą z budżetu Gminy Szaflary oraz przez fundatorów.


IX. Postanowienia końcowe

1. Organem właściwym do interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu jest Komisja konkursowa.

2. Postanowienia Komisji są ostateczne i od postanowień komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

16 + = 24