Informuję o możliwości składania deklaracji uczestnictwa w drugiej edycji projektu „Pierwszy Dzwonek” polegającego na przyznaniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ na zwiększenie ich szans edukacyjnych.

Projekt dotyczy rodzin wielodzietnych 3+, których dochód na członka rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę t.j. 684 zł. netto uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, określonego w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U z 2015 r., poz. 163 z późn. zm).

Dofinansowaniem w ramach projektu objęci będą uczniowie uczęszczający do szkoły w roku szkolnym 2015/2016. Wsparcie przewidywane jest dla rodzin posiadających 3 lub więcej dzieci przy czym przynajmniej jedno z nich jest uczniem (od klasy pierwszej szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponad gimnazjalnej) lub studiujące a które nie ukończyło 24 roku życia i pozostaje na utrzymaniu rodziców/opiekunów prawnych. Pełnoletni uczeń składa deklarację samodzielnie bądź udziela pełnomocnictwa w formie pisemnej.

Podstawowym warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie deklaracji wraz z oświadczeniem o składzie rodziny i uzyskanym dochodzie z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Wzór z informacją o dochodach na członka rodziny oraz wniosek stanowią załącznik do ogłoszenia. Wsparcie udzielane jest jednorazowo w kwocie 150 zł na ucznia. Wydatek winien być dokonany w okresie kwalifikowalności wydatków tj. od dnia 1.06.2015 do 30.09.2015 r. Wszyscy członkowie rodziny mający status ucznia winni zamieszkiwać na obszarze województwa małopolskiego.

Wnioskodawcy korzystający ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mogą zamiast zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów złożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Deklaracje uczestnictwa w projekcie można składać do 15 maja 2015 roku w Gminnym Zespole Oświaty, pokój 5 w Urzędzie Gminy w Szaflarach.

Pierwszy dzwonek – Regulamin

Deklaracja uczestnictwa

Informacja o sytuacji materialnej + oświadczenie o dochodzie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

56 − = 54