Nasz znak : PPGK.6733.7.2015

Zgodnie z art. 10 §1, art. 49, art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 267 tekst jednolity), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647), zawiadamia się, że na żądanie wnioskodawcy z dnia 18.03.2015r.: Janusz Kaliński, zam. ul. A. Suskiego 166, 34-424 Szaflary, zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: PPGK.6733.7.2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej średniego napięcia od słupa linii napowietrznej SN i stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii NN 0,4 kV od projektowanej stacji transformatorowej w miejscowości Szaflary,
ul. A. Suskiego k/nr 166, obejmującego dz. ewid. nr: 736, 734, 8452/1, 831/4, 831/5, 831/6, 831/7, 831/8, 831/9, 901.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy Szaflary adres: 34-424 Szaflary ul. Zakopiańska nr 18 – w godzinach przyjęć stron poniedziałek od 8.00 do 17.00
wtorek – czwartek od 8.00 do 16.00
piątek od 8.00 do 15.00

Wójt Gminy Szaflary
Rafał Szkaradziński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

23 − 19 =