Od 1 marca 2015 r. obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego. Nowy dowód osobisty nie będzie zawierał już informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu osobistego. Format i wymiary dowodu osobistego pozostaną takie same jak dotychczas.

Dowód osobisty będzie ważny przez okres 10 lat, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5 roku życia, który będzie ważny przez okres 5 lat.

Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymiany dokumentów.

Dowód osobisty ma służyć tylko do potwierdzenia tożsamości oraz obywatelstwa polskiego.

Nowy dokument nie będzie zawierał informacji o adresie zameldowania, więc jeżeli ktoś zmieni adres zameldowania, nie będzie musiał, tak jak dotychczas, wymieniać dowodu osobistego. Wymiana będzie jednak konieczna w wypadku zmiany nazwiska. Nowy dokument będzie zawierał imię (imiona) i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, wizerunek twarzy, numer PESEL oraz dane dotyczące dowodu osobistego – serię i numer, datę wydania, datę ważności, oznaczenie organu wydającego dowód osobisty. Na dowodzie znajdą się też informacje o polskim obywatelstwie i opisy pól w języku angielskim.

Nowością będzie możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego
w dowolnej gminie w kraju
 lub drogą elektroniczną. Elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego będziemy musieli uwierzytelnić bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Nowa fotografia do dowodu osobistego

Niezależnie, czy zdecydujemy się na formę pisemną czy elektroniczną do wniosku
o wydanie dowodu osobistego musimy dołączyć fotografię. Fotografia, która będzie wykorzystywana w dowodzie osobistym będzie taka sama jak ta, która obowiązuje
w paszportach.
W przypadku wniosku składanego w formie pisemnej fotografia zachowuje dotychczasowe  wymiary 35 x 45 mm. Do elektronicznego wniosku powinniśmy załączyć fotografię w pliku o wymiarach  co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB. W każdym przypadku fotografia dołączona do wniosku powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Wydanie nowego dowodu osobistego jest bezpłatne, ustawodawca nie przewidział opłat w tym zakresie.

Dodatkowo, gdy z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody nie będziemy mogli złożyć wniosku w organie gminy, pracownik gminy przyjmie od nas ten formularz w miejscu naszego pobytu, a dowód osobisty będzie mógł odebrać w gminie pełnomocnik.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny  lub kurator.

Wzór dowodu osobistego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 1 = 1