Zapraszam na VII sesję Rady Gminy Szaflary w dniu: 30 marca 2015 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.     

[spoiler title=’Proponowany porządek posiedzenia’ collapse_link=’true’]
 1. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Szaflary.
 3. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr V/15/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Szaflary.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Szaflary.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
 8. Podjecie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Szaflary.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skrzypnem.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia oddziału sportowego w Szkole Podstawowej w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  w Szaflarach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia oddziału sportowego w Gimnazjum w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  w Szaflarach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/121/2012 z dnia 10 grudnia 2012r w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Szaflary.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Szaflary dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za 2014 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szaflarach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szaflary w 2015r.
 17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
 18. Wolne wnioski.
[/spoiler]

Przewodniczący Komisji
Stanisław Wąsik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 + = 12