Nasz znak : PPGK.6733.5.2015

Zgodnie z art. 10 §1, art. 49, art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 267 tekst jednolity), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z  dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647), zawiadamia się, że na żądanie wnioskodawcy z dnia 24.02.2015r.:  TAURON  DYSTRYBUCJA SA ODDZ. W KRAKOWIE, Rejon Dystrybucji Zakopane, 34-500 Zakopane ul. Małaszyńskiego 15;  pełnomocnik: Pan Jan Hebda  36-604 Przyszowa 469, zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: PPGK.6733.5.2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy napowietrznej słupowej stacji transformatorowej z powiązaniami do istniejących sieci SN i nN oraz linii kablowej do dz. nr 1924/5 na terenie nieruchomości położonych w miejscowości Skrzypne nr ewid. działek: 2720, 2704, 1970/12, 1970/15, 2691/2, 1970/6, 1970/13, 1970/14, 1934/5, 1934/6, 1924/5.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy Szaflary adres: 34-424 Szaflary ul. Zakopiańska nr 18 – w godzinach przyjęć stron (poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30).

Wójt Gminy Szaflary
Rafał Szkaradziński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

23 − = 16