Nasz znak: PPGK.6733.4.2015

Zgodnie z art. 10 §1, art. 49, art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 267 tekst jednolity), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z  dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647), zawiadamia się, że na żądanie wnioskodawcy z dnia 20.02.2015r.:  TAURON  DYSTRYBUCJA SA ODDZ. W KRAKOWIE ul. Dajwór 27, 30-960  Kraków;  pełnomocnik: Pan Adam Adamczyk MANSTEL Bednarczyk, Słowik, Wiącek sp. j. ul. Pienińska 40, 34-436 Maniowy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: PPGK.6733.4.2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy energetycznej linii napowietrznej przewodem AsXSn wraz z napowietrznym przyłączem energetycznym eNN przewodem typu AsXSn na terenie nieruchomości położonych w Szaflarach nr ewid. działek: 8457/1, 2854, 2893, 8523, 8475, 2857, 2915/1, 2915/3, 3028/3, 3028/1, 3022, 3091/2, 3089/1, 3100, 3115, 3152, 3149/2, 3147, 3146.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy Szaflary adres: 34-424 Szaflary ul. Zakopiańska nr 18 – w godzinach przyjęć stron (poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30).

Wójt Gminy Szaflary
Rafał Szkaradziński

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 4 = 1