infoINFORMACJA O WYNIKU NABORU

(sporządzona zgodnie z art. 15 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – tj.z 2014r poz.1202.)

 1. Nazwa i adres jednostki: (art. 15 ust. 2 pkt 1)
  Urząd Gminy Szaflary, 34-424 Szaflary, ul. Zakopiańska 18
 2. Określenie stanowiska: (art. 15 ust. 2 pkt 2)
  sekretarz gminy
 3. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu
  Kodeksu cywilnego (art. 15 ust. 2 pkt 3)
  Alicja Garbacz – Nowy Targ
 4. Uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nie rozstrzygnięcia naboru na stanowisko: (art. 15 ust. 2 pkt 4)
  Pani Alicja Garbacz została zarekomendowana Wójtowi Gminy w Szaflarach przez Komisję Konkursową na stanowisko objęte naborem, jako jedna z trzech najlepszych kandydatów wyłonionych w trakcie postępowania rekrutacyjnego. Odpowiadając na pytania zadawane podczas rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała się dużą wiedzą i znajomością praktycznych aspektów funkcjonowania Urzędu Gminy. Jej wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe daje podstawę by sądzić, że obowiązki na przedmiotowym stanowisku będzie wykonywała w sposób właściwy.
 5. Niniejsza informacja podlega upowszechnieniu przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Szaflary oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy (art. 15 ust 1).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 68 = 76