Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych Rady Gminy Szaflary w dniu: 18 lutego 2015 roku (środa) o godz. 15:30 w pok. nr 1 Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18.

[spoiler title=’Proponowany porządek posiedzenia:’ collapse_link=’true’]
  1. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
  2. Ocena pracy bibliotek i świetlic środowiskowych.
  3. Organizacja dożywiania w szkołach i przedszkolach.
  4. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby, miejsc punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
  5. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach zadania polegającego na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szaflary i upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.
  6. Wolne wnioski.
[/spoiler]

Przewodniczący Komisji
Andrzej Tylka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 78 = 86