Zapraszam na V sesję Rady Gminy Szaflary w dniu: 26 stycznia 2015 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r poz. 594).

Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

[spoiler title=’Proponowany porządek posiedzenia:’ collapse_link=’true’]
 1. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Szaflary.
 3. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli gminy Szaflary do Euroregionu „Tatry”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Szaflary, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów. .
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Szaflary.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.
 11. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Szaflary na 2015 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 13. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Szaflary.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2015 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych Rady Gminy na 2015 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy.
 17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
 18. Wolne wnioski.[/spoiler]

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Szaflary
Janusz Jurzec

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

52 + = 61